Contact

Bel gerust

Adres

Goudhaver 33
3755 WC Eemnes

Overig

KvK 54023866
BTW NL002331654B70

Wensen bespreken

Voor het afscheid kunnen we een gesprek inplannen. Lukt dat niet vanwege gebrek aan tijd of verdriet dan hebben we telefonisch contact om de wensen en eventueel de uitvaart te bespreken. Het draaiboek vraag ik op bij de uitvaartondernemer.

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING Carina Calis Fotografie

Carina Calis Fotografie vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@carinacalis.nl. Wanneer uw gegevens buiten de EU worden opgeslagen zullen er treffende beveiligingsmaatregelen worden genomen.

 

Artikel 1 – Wie ben ik?

Carina Calis Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (3755 WC) Eemnes aan de Goudhaver 33. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54023866. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 6 maanden. Wanneer u binnen die 6 maanden nogmaals gebruik maakt van mijn diensten zal deze termijn opnieuw gaan lopen.

Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot jij een verzoek doet tot 7 jaar bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Zo kan ik u makkelijk en snel helpen wanneer u foto’s wilt nabestellen.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin uw foto’s, ontwerpen, concepten en eventueel uw naam. U heeft hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Ik bewaar deze foto’s 2 jaar in mijn archief.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.

Carina Calis Fotografie heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en social media account voor social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam, foto en de inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten bewaar ik totdat u een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond.

Ik verwerk uw naam, Facebook account en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

 

Artikel 3 –  Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik uw gegevens via een van mijn opdrachtgevers heb verkregen, wanneer ik u in opdracht van een ander fotografeer of u tijdens een shoot aanwezig bent.

 

Artikel 4 – Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Carina Calis Fotografie om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@carinacalis.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

 

Artikel 5 –   Wie ontvangen uw gegevens?

Carina Calis Fotografie zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 – Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@carinacalis.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Algemene voorwaarden

Carina Calis Afscheidsfotografie
Goudhaver 33
3755 WC Eemnes
KvK nr. 54023866

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Carina Calis Afscheidsfotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Carina Calis, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
9. Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet mondeling of schriftelijk een aanbod of prijsopgave.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.
3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
5. Opdrachtgever mag een wensenlijst leveren aan fotograaf, waarin gewenste beelden zijn opgenomen. Fotograaf zal haar uiterste best doen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.
6. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6. Levering
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotograaf levert de foto’s 2 tot 3 weken na de reportage aan. Deze termijn kan langer zijn wanneer fotograaf afhankelijk is van te leveren materialen door opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt fotograaf zo spoedig mogelijk melding.
3. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal geleverd of op een USB stick.
4. Fotograaf levert geen onbewerkte bestanden. Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto als eindproduct.
5. Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. Fotograaf zal nadrukkelijk geen extreme nabewerking toepassen op bestaande elementen. Hieronder valt o.a. het wijzigen van lichaamsproporties, het aanpassen van huid onzuiverheden en herstellen van make-up.
6. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Artikel 7. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op diens website.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.
5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Voor aanvang van de reportage krijgt opdrachtgever een deelfactuur van 50% van het bedrag tenzij anders overeengekomen. De restfactuur volgt na uitvoering fotoshoot en voor oplevering, opdrachtbetalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.

Artikel 9. Annulering en opschorting
1. Indien de eerste deelfactuur niet voor aanvang van de uitvaart wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 50% van het verschuldigde bedrag van de opdracht in rekening. Gebeurt dit 24 uur voor de uitvaart dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 10. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 12. Portretrecht
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
2. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 12 maanden bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Bewaartermijn digitale bestanden
De geleverde foto’s worden 12 maanden bewaard door Carina Calis Afscheidsfotografie.

Artikel 17. Privacy / geheimhouding
1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Carina Calis Afscheidsfotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de websites van Carina Calis gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u ons het beste hierover bellen via 06-20823400. Ook kunt u een email sturen naar carina@ccafscheidsfotografie.nl. Wij zullen dan direct stappen ondernemen zodat deze beelddrager niet meer op de desbetreffende site van Carina Calis gebruikt zal worden.

Heeft u vragen m.b.t. de privacy van gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op via carina@ccafscheidsfotografie.nl of lees mijn privacy policy.